☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Lubawa

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa przy istniejącej drodze krajowej nr 15

Lubawa, dn. 20 stycznia 2012 r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa przy istniejącej drodze krajowej nr 15

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXXVII/295/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa przy istniejącej drodze krajowej nr 15 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/309/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr VIII/90/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 lipca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Lubawa przy istniejącej drodze krajowej nr 15 w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXVII/295/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa przy istniejącej drodze krajowej nr 15 zmienioną uchwałą Nr XXXIX/309/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr VIII/90/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 lipca 2011 r.,
• wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 stycznia 2012 r. do 20 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa (ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, pokój nr 9) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14 – 260 Lubawa sala nr 1 o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lubawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2012 r.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9a, 14 – 260 Lubawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2012 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Uwagi złożone do projektu zmiany planu po terminie 5 marca 2012 r. pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Miasta Lubawa
mgr Maciej Radtke

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2012-01-20 09:52:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2012-01-20 09:53:14)

 
 
liczba odwiedzin: 3143401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X