Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Środa 29.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego
kadencja 2014 - 2018

Lp.

Nr i data uchwały Rady Miasta Lubawa

W sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data wejścia w życie uchwały

1.

II/8/2014

5.12.2014r.

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.12.2014r.

poz. 4111

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.12.2014r.

2.

III/17/2014

22.12.2014r.

Zmieniająca uchwałę Nr XI/104/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 5.10.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.01.2015r.

poz. 303

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 29.01.2015r.

3.

III/18/2014

22.12.2014r.

Zwolnień z podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.12.2014r.

poz. 4212

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 07.01.2015r.

4.

IV/26/2015

28.01.2015r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.02.2015r.

poz. 493

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 18.02.2015r.

5.

IV/29/2015

28.01.2015r.

Określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2015r.

poz. 731

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.03.2015r.

6.

V/36/2015

25.02.2015

Ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez miasto Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.03.2015r.

poz. 812

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.03.2015r.

7.

VI/47/2015

25.03.2015r.

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.04.2015r.

poz. 1587

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.05.2015r.

8.

VI/50/2015

25.03.2015r.

zmiany uchwały Nr XXXI/310/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.04.2015r.

poz. 1564

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 09.05.2015r.

9.

VIII/67/2015

24.06.2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XL/389/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.06.2015r.

poz. 2357

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.07.2015r.

10.

VIII/69/2015

24.06.2015r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.07.2015r.

poz. 2630

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 04.08.2015r.

11.

VIII/73/2015

24.06.2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.06.2015r.

poz. 2358

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.07.2015r.

12.

VIII/74/2015

24.06.2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.06.2015r.

poz. 2293

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 11.07.2015r.

 

Uchwała Nr 0102/233/15

Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 22.07.2015 – stwierdzenie nieważności par.2

13.

X/78/2015

27.08.2015r.

zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3138

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

14.

X/81/2015

27.08.2015r.

zmiany Regulaminu targowisk miejskich w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3139

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

15.

X/82/2015

27.08.2015r.

zmian w Statucie Miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3140

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

16.

XI/88/2015

30.09.2015r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.10.2015r.

poz. 3566

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 27.10.2015r.

17.

XI/91/2015

30.09.2015r.

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.11.2015r.

poz. 3826

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 18.11.2015r.

18.

XIII/102/2015

26.11.2015r.

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.12.2015r.

poz. 5118

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 05.01.2016r.

19.

XIII/105/2015

26.11.2015r.

przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4715

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23.12.2015r.

20.

XIII/106/2015

26.11.2015r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4716

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

21.

XIII/107/2015

26.11.2015r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4717

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

22.

XIII/108/2015

26.11.2015r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4718

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

23.

XIV/120/2015

23.12.2015r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.01.2016r.

poz. 540

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 09.02.2016r.

24.

XV/128/2016

24.02.2016r.

Zmian w Statucie Miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.03.2016r.

poz. 1058

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.03.2016r.

25.

XV/129/2016

24.02.2016r.

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1199

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

26.

XV/130/2016

24.02.2016r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1200

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

27.

XV/131/2016

24.02.2016r.

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2016r.

poz. 924

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 12.03.2016r.

28.

XV/135/2016

24.02.2016r.

stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2016r.

poz. 925

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 12.03.2016r.

29.

XV/141/2016

24.02.2016r.

nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1201

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

30.

XVII/149/2016

28.04.2016 r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego ''Łazienki Lubawskie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 maja 2016 r. poz. 2286

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.06.2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - stwierdzenie nieważności zał. do Uchwały w części:  rozdz. I pkt 4-11, 13; rozdz. II pkt 1-19, 24, regulacje po pkt. 27; cztery wzory oświadczeń

31.

XVII/153/2016

28.04.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. poz. 2060 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25 maja 2016 r. 
32.

XVII/154/2016

28.04.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. poz. 2061 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25 maja 2016 r.
33.

XVII/160/2016

8 czerwca 2016 r.

wprowadzenia opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. poz. 2456 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 28 czerwca 2016 r.
34.

XVIII/161/2016

08.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XVI/173/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. poz. 2493 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 01 lipca 2016 r.
35.

XVIII/162/2016

08.06.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. poz. 2494 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 01 lipca 2016 r.
36.

XVIII/163/2016

08.06.2016 r.

uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 2615

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność załącznika w części: par. 1 ust. 4, par. 4 ust. 4 i 5, par. 7 ust. 5

37.

XIX/168/2016

30.06.2016 r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego ''Łazienki Lubawskie"

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 lipca 2016 r. poz. 2692 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19 lipca 2016 r.
38.

XXII/177/2016

21.09.2016 r.

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania statutu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 3763 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 13 października 2016r.
39.

XXII/178/2016

21.09.2016 r.

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie "Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 3764 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 13 października 2016r.
40.

XXIII/191/2016

26.10.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 listopada 2016 r. poz. 4607 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa
41.

XXIII/193/2016

26.10.2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 4348 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
42.

XXIII/194/2016

26.10.2016 r.

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 4349 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 listopada 2016 r.
43.

XXV/203/2016

30.11.2016 r.

nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. poz. 7 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 17 stycznia
44.

XXV/204/2016

30.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5028 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
45.

XXV/205/2016

30.11.2016 r.

zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5029 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
46.

XXV/208/2016

30.11.2016 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4959 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
47.

XXV/211/2016

30.11.2016 r.

nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5030 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
48.

XXVI/218/2016

21.12.2016 r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. poz. 8 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 17 stycznia 2017 r.
49.

XXVII/225/2017

25.01.2017 r.

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 r. poz. 550

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 22 lutego 2017 r.

 Uchwała RIO w Olsztynie Nr 0102-94/17: stwierdzenie nieważności par. 2 ust. 4 i 5, par. 4 ust. 13 oraz zdania drugiego w punkcie 7 załącznika nr 3 

50.

XXVII/226/2017

25.01.2017 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 508 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 lutego 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barwa, godło, flaga

Podatki i opłaty lokalne

 

Gospodarka komunalna`

 

 

 Handel

Jednostki organizacyjne

  • uchwła w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie , STATUT
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie

Gospodarka mieszkaniowa - Lokale

 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

 Transport

Inne

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Robert Swat
(2003-07-22 11:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Szczepanek
(2017-03-03 14:44:00)
 
 
ilość odwiedzin: 1914521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X