☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego
kadencja 2018 - 2023

Lp.

Nr i data uchwały Rady Miasta Lubawa

W sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data wejścia w życie uchwały          

Rozstrzygnięcia nadzorcze

1.

II/9/2018

28  listopada 2018                               

wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.12.2018r.

poz. 5418

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 29.12.2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm. - Mazur. z dnia 11 grudnia 2018 r. - nieważność uchwały w części dot. par. 5 ust. 2 pkt 3, par. 5 ust. 4 w zakresie sformułowania "lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony", par. 7 ust. 3, par. 8 ust. 2 w zakresie wyrazu "Pełnomocnika", par. 10

2.

II/11/2018

28 listopada 2018

udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości stanowiących własność miasta Lubawa zabudowanych na cele mieszkaniowe

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2018r.

poz. 5268

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 
3.

II/12/2018

28 listopada 2018

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2018r.

poz. 5269

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  
4.

III/18/2018

21 grudnia 2018

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.01.2019r.

poz. 162

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  
5.

III/20/2018

21 grudnia 2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.01.2019r.

poz. 163

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dz. Urz. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.  
6.

III/21/2018

21 grudnia 2018

określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.01.2019r.

poz. 164

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dz. Urz. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.  
7.

III/22/2018

21 grudnia 2018

zmieniająca Uchwałę Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie"

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.01.2019r.

poz. 165

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23.01.2019r.

 

8.

III/23/2018

21 grudnia 2018

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/218/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.01.2019r.

poz. 166

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23.01.2019r.  
9.

III/25/2018

21 grudnia 2018

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.01.2019r.

poz. 316

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 26.01.2019r.  
10.

III/26/2018

21 grudnia 2018

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.01.2019r.

poz. 351

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 29.01.2019r.  
11.

IV/33/2019

27 marca 2019

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2019 r."

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1753

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.04.2019r.  
12.

IV/34/2019

27 marca 2019

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1754

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.04.2019r.  
13.

IV/39/2019

27 marca 2019

ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1755

Wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019r.  
14.

IV/40/2019

27 marca 2019

uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1756

Wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019r.  
15.

IV/41/2019

27 marca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1757

Wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019r.  
16.

IV/42/2019

27 marca 2019

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09.04.2019r.

poz. 1944

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 24.04.2019r.  

17.

IV/43/2019

27 marca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1758

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.04.2019r.

 

18.

IV/44/2019

27 marca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubawa, które brane będą pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1759

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.04.2019r.  
19.

IV/47/2019

27 marca 2019

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.04.2019r.

poz. 1760

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.04.2019r.  
20.

IV/49/2019

27 marca 2019

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.04.2019r.

poz. 2129

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 02.05.2019r.  
21.

V/54/2019

25 kwietnia 2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.05.2019r.

poz. 2448

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 28.05.2019r.  
22.

V/58/2019

25 kwietnia 2019

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.05.2019r.

poz. 2302

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23.05.2019r.  
23.

VI/68/2019

24 maja 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.06.2019r.

poz. 2846

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 18.06.2019r.  
24.

VII/71/2019

27 czerwca 2019

zmieniająca Regulamin targowiska miejskiego w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.08.2019r.

poz. 3962

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 20.08.2019r.  
25.

VII/72/2019

27 czerwca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.07.2019r.

poz. 3309

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 17.07.2019r.  
26.

VII/73/2019

27 czerwca 2019

zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.07.2019r.

poz. 3380

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.07.2019r.  
27.

VII/74/2019

27 czerwca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie "Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01.08.2019r.

poz. 3917

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 16.08.2019r.  
28.

VII/75/2019

27 czerwca 2019

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.07.2019r.

poz. 3381

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.07.2019r.  
29.

VII/76/2019

27 czerwca 2019

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/331/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.08.2019r.

poz. 3963

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 20.08.2019r.  
30.

VII/78/2019

27 czerwca 2019

ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.08.2019r.

poz. 4065

Wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  
31.

VIII/81/2019

22 sierpnia 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubawa

Obwieszczenie Nr 1/2019 -

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2019r.

poz. 4241

Wchodzi w życie z dniem podjęcia  
32.

VIII/82/2019

22 sierpnia 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Obwieszczenie Nr 2/2019 -

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2019r.

poz. 4242

Wchodzi w życie z dniem podjęcia  
33.

VIII/83/2019

22 sierpnia 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa

Obwieszczenie Nr 3/2019 -

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2019r.

poz. 4243

Wchodzi w życie z dniem podjęcia  
34.

VIII/87/2019

22 sierpnia 2019

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.08.2019r.

poz. 4264

Wchodzi w życie od 1 września 2019 r.  
35.

VIII/88/2019

22 sierpnia 2019

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2019r.

poz. 4238

Wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.  
36.

VIII/89/2019

22 sierpnia 2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2019r.

poz. 4239

Uchylony Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr IX/101/2019 z dnia 25 września 2019 r.

				
 
37.

IX/94/2019

25 września 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Obwieszczenie Nr 4/2019 -

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01.10.2019r.

poz. 4693

Wchodzi w życie z dniem podjęcia  
38.

IX/96/2019

25 września 2019

przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.10.2019r.

poz. 4794

 

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.10.2019r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm. - Mazur. z dn. 02.10.2019 r. - nieważność uchwały w części dotyczącej par. 12 załącznika do uchwały
39.

IX/98/2019

25 września 2019

zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubawa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.09.2019r.

poz. 4681

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO - Uchwała Nr 0102-390/19 z dnia 9 października 2019 roku - nieważność uchwały
40.

IX/101/2019

25 września 2019

uchylenia Uchwały Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.09.2019r.

poz. 4682

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.10.2019r.  
41.

X/105/2019

25 października 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.10.2019r.

poz. 5147

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.11.2019r. Uchwała Nr 0102-443/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r. - nieważność par. 1 ust. 1 uchwały
42.

X/107/2019

25 października 2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.11.2019r.

poz. 5239

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.11.2019r.  
43.

Obwieszczenie Nr 5/2019

29 listopada 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2019r.

poz. 5954

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
44.

Obwieszczenie Nr 6/2019

29 listopada 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Lubawie "Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2019r.

poz. 5955

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
45.

Obwieszczenie Nr 7/2019

29 listopada 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2019r.

poz. 5956

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
46.

Obwieszczenie Nr 8/2019

29 listopada 2019

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.12.2019r.

poz. 5957

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
47.

XI/114/2019

29 listopada 2019

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.12.2019r.

poz. 6000

Wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.  
48.

XI/117/2019

29 listopada 2019

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.12.2019r.

poz. 6001

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25.12.2019r.  
49.

XI/120/2019

29 listopada 2019
zmieniająca Uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.12.2019r.

poz. 6002

Wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.  
50.

XI/121/2019

29 listopada 2019
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.12.2019r.

poz. 5903

Wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.  
51.

XI/122/2019

29 listopada 2019
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.12.2019r.

poz. 5904

Wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.  
52.

XIII/133/2020

17 stycznia 2020

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.01.2020r.

poz. 467

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 07.02.2020r.  
53.

XIII/136/2020

17 stycznia 2020
nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.01.2020r.

poz. 468

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 07.02.2020r.  
54.

XIII/137/2020

17 stycznia 2020

nadania nazwy ulic na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.01.2020r.

poz. 469

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 07.02.2020r.  
55.

XIII/138/2020

17 stycznia 2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubawa w roku szkolnym 2019/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.02.2020r.

poz. 928

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 28.02.2020r.  

 

 

 

 

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego
kadencja 2014 - 2018

Lp.

Nr i data uchwały Rady Miasta Lubawa

W sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data wejścia w życie uchwały

1.

II/8/2014

5.12.2014r.

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.12.2014r.

poz. 4111

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.12.2014r.

2.

III/17/2014

22.12.2014r.

Zmieniająca uchwałę Nr XI/104/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 5.10.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.01.2015r.

poz. 303

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 29.01.2015r.

3.

III/18/2014

22.12.2014r.

Zwolnień z podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.12.2014r.

poz. 4212

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 07.01.2015r.

4.

IV/26/2015

28.01.2015r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.02.2015r.

poz. 493

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 18.02.2015r.

5.

IV/29/2015

28.01.2015r.

Określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2015r.

poz. 731

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.03.2015r.

6.

V/36/2015

25.02.2015

Ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez miasto Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.03.2015r.

poz. 812

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.03.2015r.

7.

VI/47/2015

25.03.2015r.

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.04.2015r.

poz. 1587

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13.05.2015r.

8.

VI/50/2015

25.03.2015r.

zmiany uchwały Nr XXXI/310/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.04.2015r.

poz. 1564

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 09.05.2015r.

9.

VIII/67/2015

24.06.2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XL/389/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.06.2015r.

poz. 2357

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.07.2015r.

10.

VIII/69/2015

24.06.2015r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.07.2015r.

poz. 2630

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 04.08.2015r.

11.

VIII/73/2015

24.06.2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.06.2015r.

poz. 2358

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.07.2015r.

12.

VIII/74/2015

24.06.2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.06.2015r.

poz. 2293

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 11.07.2015r.

 

Uchwała Nr 0102/233/15

Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 22.07.2015 – stwierdzenie nieważności par.2

13.

X/78/2015

27.08.2015r.

zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3138

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

14.

X/81/2015

27.08.2015r.

zmiany Regulaminu targowisk miejskich w Lubawie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3139

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

15.

X/82/2015

27.08.2015r.

zmian w Statucie Miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.09.2015r.

poz. 3140

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22.09.2015r.

16.

XI/88/2015

30.09.2015r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.10.2015r.

poz. 3566

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 27.10.2015r.

17.

XI/91/2015

30.09.2015r.

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.11.2015r.

poz. 3826

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 18.11.2015r.

18.

XIII/102/2015

26.11.2015r.

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.12.2015r.

poz. 5118

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 05.01.2016r.

19.

XIII/105/2015

26.11.2015r.

przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4715

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23.12.2015r.

20.

XIII/106/2015

26.11.2015r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4716

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

21.

XIII/107/2015

26.11.2015r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4717

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

22.

XIII/108/2015

26.11.2015r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.12.2015r.

poz. 4718

Wchodzi w życie od 01.01.2016r.

23.

XIV/120/2015

23.12.2015r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.01.2016r.

poz. 540

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 09.02.2016r.

24.

XV/128/2016

24.02.2016r.

Zmian w Statucie Miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.03.2016r.

poz. 1058

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19.03.2016r.

25.

XV/129/2016

24.02.2016r.

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1199

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

26.

XV/130/2016

24.02.2016r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1200

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

27.

XV/131/2016

24.02.2016r.

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2016r.

poz. 924

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 12.03.2016r.

28.

XV/135/2016

24.02.2016r.

stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2016r.

poz. 925

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 12.03.2016r.

29.

XV/141/2016

24.02.2016r.

nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Lubawa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.03.2016r.

poz. 1201

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 30.03.2016r.

30.

XVII/149/2016

28.04.2016 r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego ''Łazienki Lubawskie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 maja 2016 r. poz. 2286

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 15.06.2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - stwierdzenie nieważności zał. do Uchwały w części:  rozdz. I pkt 4-11, 13; rozdz. II pkt 1-19, 24, regulacje po pkt. 27; cztery wzory oświadczeń

31.

XVII/153/2016

28.04.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. poz. 2060 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25 maja 2016 r. 
32.

XVII/154/2016

28.04.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. poz. 2061 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25 maja 2016 r.
33.

XVII/160/2016

8 czerwca 2016 r.

wprowadzenia opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. poz. 2456 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 28 czerwca 2016 r.
34.

XVIII/161/2016

08.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XVI/173/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. poz. 2493 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 01 lipca 2016 r.
35.

XVIII/162/2016

08.06.2016 r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. poz. 2494 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 01 lipca 2016 r.
36.

XVIII/163/2016

08.06.2016 r.

uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 2615

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 13 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność załącznika w części: par. 1 ust. 4, par. 4 ust. 4 i 5, par. 7 ust. 5

37.

XIX/168/2016

30.06.2016 r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego ''Łazienki Lubawskie"

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 lipca 2016 r. poz. 2692 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 19 lipca 2016 r.
38.

XXII/177/2016

21.09.2016 r.

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania statutu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 3763 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 13 października 2016r.
39.

XXII/178/2016

21.09.2016 r.

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie "Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 3764 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 13 października 2016r.
40.

XXIII/191/2016

26.10.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 listopada 2016 r. poz. 4607 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa
41.

XXIII/193/2016

26.10.2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 4348 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
42.

XXIII/194/2016

26.10.2016 r.

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 4349 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 listopada 2016 r.
43.

XXV/203/2016

30.11.2016 r.

nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. poz. 7 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 17 stycznia
44.

XXV/204/2016

30.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5028 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
45.

XXV/205/2016

30.11.2016 r.

zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5029 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
46.

XXV/208/2016

30.11.2016 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4959 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
47.

XXV/211/2016

30.11.2016 r.

nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 5030 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2016 r.
48.

XXVI/218/2016

21.12.2016 r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. poz. 8 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 17 stycznia 2017 r.
49.

XXVII/225/2017

25.01.2017 r.

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 r. poz. 550

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 22 lutego 2017 r.

 Uchwała RIO w Olsztynie Nr 0102-94/17: stwierdzenie nieważności par. 2 ust. 4 i 5, par. 4 ust. 13 oraz zdania drugiego w punkcie 7 załącznika nr 3 

50.

XXVII/226/2017

25.01.2017 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 508 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 lutego 2017 r.
51.

XXVIII/230/2017

28.02.2017

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 marca 2017 r. poz. 1120 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
52.

XXVIII/231/2017

28.02.2017

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 marca 2017 r. poz. 1121 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
53.

XXVIII/232/2017

28.02.2017

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 marca 2017 r. poz. 1122 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
54.

XXVIII/233/2017

28.02.2017

zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 marca 2017 r. poz. 1136 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 marca 2017 r.
55.

XXVIII/237/2017

28.02.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa do nowego ustroju szkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 marca 2017 r. poz. 1321 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 11 kwietnia 2017 r.
56.

XXVIII/238/2017

28.02.2017

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 marca 2017 r. poz. 1193 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 29 marca 2017 r.
57.

XXVIII/239/2017

28.02.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 marca 2017 r. poz. 1137 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 23 marca 2017 r.
58.

XXIX/245/2017

28 marca 2017

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 1537 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2017 r.
59.

XXIX/246/2017

28 marca 2017

uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Lubawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 1538 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2017 r.
60.

XXIX/248/2017

28 marca 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. poz. 1446 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 kwietnia 2017 r.
61.

XXIX/249/2017

28 marca 2017

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 1539 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2017 r.
62.

XXIX/250/2017

28 marca 2017

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 1540 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2017 r.
63.

XXX/261/2017

26 kwietnia 2017

nadania nazw ulic na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2017 r. poz. 2304 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 maja 2017 r.
64.

XXXI/267/2017

24 maja 2017

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2539 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2017 r.
65.

XXXI/268/2017

24 maja 2017

zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2540 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2017 r.
66.

XXXI/271/2017

24 maja 2017

zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu   Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa
67.

XXXI/272/2017

24 maja 2017

zmiany nazwy Placu 100-lecia na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2541 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2017 r.
68.

XXXIII/278/2017

30 czerwca 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz nadania Statutu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 2958 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 21 lipca
69.

XXXIII/279/2017

30 czerwca 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie "Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 2959 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 21 lipca 2017 r.
70.

XXXIV/286/2017

27 lipca 2017

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3311 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2017 r.
71.

XXXIV/288/2017

27 lipca 2017

zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3312 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2017 r.
72.

XXXIV/291/2017

27 lipca 2017

nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3313 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2017 r.
73.

XXXVII/312/2017

27 września 2017

przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2017 - 2022" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 listopada 2017 r. poz. 4240 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 21 listopada 2017 r.
74.

XXXVII/313/2017

27 września 2017

zmieniająca uchwałę Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2017 r. poz. 3899 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 19 października 2017 r.
75.

XXXVII/314/2017

27 września 2017

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 października 2017 r. poz. 3934 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 października 2017 r.
76.

XXXVIII/317/2017

24 października 2017

zmiany Uchwały Nr XXI/228/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 4655 Wchodzi w życie z dniem podjęcia
77.

XXXVIII/318/2017

24 października 2017

przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody - nieważność uchwały nr XXXVIII/318/2017 z powodu istotnego naruszenia prawa
78.

XXXVIII/319/2017

24 października 2017

zmiany ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 4699

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 12 grudnia 2017r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody - nieważność zał. do uchwały w części dotyczącej pkt. 6 w zakresie wyrażenia "w kaskach" i pkt. 12 z powodu istotnego naruszenia prawa

79.

XXXVIII/321/2017

24 października 2017

ustalenia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lubawa na lata 2018 - 2022" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. 2017 r. poz. 4935 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 22 grudnia 2017 r.
80.

XXXVIII/322/2017

24 października 2017

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 października 2017 r. poz. 4203

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 11 listopada 2017 r.

Uchwała RIO - nieważność par. 3 ust. 1 załącznika do uchwały

81.

XXXVIII/324/2017

24 października 2017

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Lubawa instrumentem płatniczym Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 października 2017 r. poz. 4204 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 11 listopada 2017 r.
82.

XXXVIII/325/2017

24 października 2017

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 października 2017 r. poz. 4205 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 11 listopada 2017 r.
83.

XXXIX/331/2017

29 listopada 2017

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 4936 Obowiązuje od 1 stycznia 2018r.
84.

XXXIX/332/2017

29 listopada 2017 r.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. poz. 4862 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2017 r.
85.

XLI/345/2018

24 stycznia 2018

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Lubawa w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania Statutu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 592 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.15 lutego 2018 r.
86.

XLI/346/2018

24 stycznia 2018

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 593 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.15 lutego 2018 r.
87.

XLI/347/2018

24 stycznia 2018

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 497 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.9 lutego 2018 r.
88.

XLI/348/2018

24 stycznia 2018

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2018 r." Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 594 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.15 lutego 2018 r.
89.

XLI/349/2018

24 stycznia 2018

zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz Regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 595 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.15 lutego 2018 r.
90.

XLI/351/2018

24 stycznia 2018

nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 596 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.15 lutego 2018 r.
91.

XLII/357/2018

28 lutego 2018

zmiany Uchwały w sprawie ustalenia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Lubawa na lata 2018 - 2022" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 marca 2018 r., poz. 1217 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj.29 marca 2018 r.
92.

XLII/358/2018

28 lutego 2018

nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 marca 2018 r., poz. 1093 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 22 marca 2018 r.
93.

XLII/359/2018

28 lutego 2018

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r., poz. 1556 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2018 r.
94.

XLIV/366/2018

28 marca 2018

podziału Gminy Miejskiej Lubawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., poz. 1855 Wchodzi w życie z dniem podjęcia
95.

XLIV/368/2018

28 marca 2018

podziału Gminy Miejskiej Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., poz. 1856 Wchodzi w życie z dniem podjęcia
96.

XLIV/369/2018

28 marca 2018

zmiany uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r., poz. 1557 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 20 kwietnia 2018 r.
97.

XLV/375/2018

25 kwietnia 2018

zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 maja 2018 r., poz. 2013 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 22 maja 2018 r.
98.

XLV/381/2018

25 kwietnia 2018

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 maja 2018 r., poz. 2014 Wchodzi w życie od 1 września 2018 r.
99.

XLV/382/2018

25 kwietnia 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2018 r., poz. 2185 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 maja 2018 r.
100.

XLV/383/2018

25 kwietnia 2018

wprowadzenia stawek opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2018 r., poz. 2186 Uchwała Nr 0102-216/18  Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 22 maja 2018 r. - stwierdzenie nieważności Uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa
101.

XLVII/396/2018

27 czerwca 2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 lipca 2018 r., poz. 3256

Uchwała obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm. - Maz. - stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej par. 3, par. 5 i par. 8 ust. 1 uchwały

102.

XLVII/398/2018

27 czerwca 2018

zmiany Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 lipca 2018 r., poz. 3187 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 31 lipca 2018 r.
103.

XLVII/399/2018

27 czerwca 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 lipca 2018 r., poz. 3188 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 31 lipca 2018 r.
104.

XLVII/400/2018

27 czerwca 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2018 r., poz. 3131 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 lipca 2018 r.
105.

XLVII/402/2018

27 czerwca 2018

wprowadzenia stawek opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 lipca 2018 r., poz. 3000 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 18 lipca 2018 r.
106.

XLVII/403/2018

27 czerwca 2018

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r., poz. 3500

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 16 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm. Mazur. - stwierdzenie nieważności w części dotyczącej par. 3 ust. 2 uchwały

107.

XLVIII/410/2018

24 sierpnia 2018

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/340/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 września 2018 r., poz. 3864 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 września 2018 r.
108.

XLIX/418/2018

28 września 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 października 2018 r., poz. 4193 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 24 października 2018 r.
109.

XLIX/419/2018

28 września 2018

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 października 2018 r., poz. 4676 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 15 listopada 2018 r.
110.

XLIX/420/2018

28 września 2018

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 października 2018 r., poz. 4445 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 6 listopada 2018 r.
111.

XLIX/421/2018

28 września 2018

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001   Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 października 2018 r. - nieważność uchwały
112.

XLIX/422/2018

28 września 2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa   Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 listopada 2018 r. - nieważność uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Robert Swat
(2003-07-22 11:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Szczepanek
(2020-02-19 11:47:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2996077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X