☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Piątek 17.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie - postanowienie

IGK 7624-31/07

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wydaniu pos­ta­no­wie­nia

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postę­po­wania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie
obejmującego działki nr ewid. 8, 9/2, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/4, 18, 19/2, 19/28, 19/38, 19/40, 19/44, 19/45, 39, 52, 54, 55, 56, 57, 58/6, 58/9, 58/13, 58/14, 58/19, 58/20, 59/12, 59/16, 60/6, 60/8, 60/12, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 62 – obręb 1; 30/2, 30/23, 30/24, 30/25, 30/27, 31, 32, 33/3, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 – obręb 2; 52, 53, 54, 187, 784 – obręb 3; 3/15, 13/16, 4, 5, 13/5, 15 – obręb 4 przy ul. Borek w Lubawie

INFORMUJĘ, ŻE ZOSTAŁO WYDANE POS­TA­NO­WIE­NIE W SPRAWIE BRAKU KO­NIECZ­NOŚCI SPO­RZĄ­DZE­NIA RAPORTU

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść za­ża­le­nie na posta­no­wie­nie do Samo­rządo­wego Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Elblągu za moim pośred­nictwem w terminie 7 dni od dnia dorę­cze­nia posta­no­wie­nia. W przy­padku dorę­czenia posta­no­wie­nia przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­sze pos­ta­no­wie­nie przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć za­ża­le­nie w terminie do dnia 15.02.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.


Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 25.01.2008r.

Pobierz pos­ta­no­wie­nie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-01-25 13:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-01-25 13:13:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2906733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X