☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa kana­li­zacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie ? do Lip - decyzja

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wydaniu decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niach

        Na podstawie art. 49 Kodeksu Postę­po­wania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Budowa kana­li­zacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie – do Lip, miejsca maryjnego kultu
na działkach nr ewid. 64, 65/1, 66/3, 66/4, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78/1, 79/1, 79/5, 80/1, 81/1, 82, 83/8, 83/9, 83/3, 84/, 84/2, 115, 116, 117, 118/5, 118/6, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127/4, 127/9, 257/8 – obręb 5; nr ewid.118/1, 118/2, 119, 120, 121, 128/1, 129 – obręb 1 przy ul. Kupnera w Lubawie

INFORMUJĘ, ŻE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samo­rządo­wego Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Elblągu za moim pośred­nictwem w terminie 14 dni od dnia dorę­cze­nia decyzji. W przy­padku dorę­czenia decyzji przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­szą deczyję przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć odwołanie w terminie do dnia 18.03.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.W/Z Burmistrza
/-/ Maciej Radtke


Lubawa, 19.02.2008r.


Pobierz decyzję.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-02-19 15:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-02-19 15:06:20)
 
 
ilość odwiedzin: 3074194

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X