☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie - wydanie decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niach

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wydaniu decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niach

        Na podstawie art. 49 Kodeksu Postę­po­wania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie
na działkach nr ewid. 8, 9/2, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/4, 18, 19/2, 19/28, 19/38, 19/40, 19/44, 19/45, 39, 52, 54, 55, 56, 57, 58/6, 58/9, 58/13, 58/14, 58/19, 58/20, 59/12, 59/16, 60/6, 60/8, 60/12, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 62 – obręb 1; 30/2, 30/23, 30/24, 30/25, 30/27, 31, 32, 33/3, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 – obręb 2; 52, 53, 54, 187, 784 – obręb 3; 3/15, 13/16, 4, 5, 13/5, 15 – obręb 4 przy ul. Borek w Lubawie

INFORMUJĘ, ŻE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samo­rządo­wego Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Elblągu za moim pośred­nictwem w terminie 14 dni od dnia dorę­cze­nia decyzji. W przy­padku dorę­czenia decyzji przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­szą decyzję przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć odwołanie w terminie do dnia 16.04.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 19.03.2008r.


Pobierz decyzję.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-03-19 12:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-03-19 12:51:02)
 
 
ilość odwiedzin: 3074228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X