☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wszczęciu postępowania

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
w związku z wnioskiem złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego  w Lubawie”
obszar realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje działki nr ewid.
15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/6, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 79, 79/2, 79/4, 90/6, 90/8, 91, 157, 158, 159, 160, 161, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2, 178/10, 178/12, 179, 180, 183, 184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 187/13, 188/69, 188/108, 188/109, 188/110, 188/111, 188/113, 188/121, 188/122, 188/123, 189/1 – obręb 7; 67 (dawniej 54A) – obręb 8 przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W WW. SPRAWIE

W związku z powyższym informuję wszystkie strony niniejszego postępo­wania o uprawnie­niach do czynnego udziału w postępo­waniu w każdym jego stadium.
Informacja o złożeniu wniosku została umiesz­czona w
Pub­licz­nie dostępnym wykazie danych o dokumen­tach zawiera­jących infor­macje o środowisku i jego ochro­nie, prowa­dzo­nym przez Burmistrza Miasta Lubawa pod nr 2008/A-2/ŚU.
Informuję, że w dniu 11.07.2008r. Burmistrz wystąpił do Starosty Iławskiego oraz do Państwo­wego Powiato­wego Ins­pek­tora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii w sprawie raportu o od­dzia­ły­wania na środo­wisko dla przedmio­towej inwes­tycji.

Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzep­nikow­skiego 9a w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.
Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 11.07.2008r.


Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Sławomir Jamroży
(2008-07-11 12:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2009-01-16 08:23:03)
 
 
ilość odwiedzin: 3073703

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X