☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informuje o wszczęciu postępowania ?Rewitalizacja centrum-Starego Rynku Miasta Lubawa?

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wszczęciu postępowania

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z wnioskiem złożonym przez Grzegorz Drzycimski, Zakład Usług DAN Sp. z o. O., ul. Kopernika 4c/11, 14-200 Iława, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn. Rewitalizacja centrum-Starego Rynku Miasta Lubawa
Obszar realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje działki w Lubawie nr ewid. 406, 407, 408, 466, 467, 468, 509/1, 519, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 583, 584/2, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 597, 617/2, 617/3, 624/2, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 630/3, 630/5, 630/7, 630/8, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642/1, 643, 644, 645, 679, 680, 681, 682/1, 684/1, 690, 786 – obręb 3; 74, 75, 76/1, 119, 124 – obręb 4.

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W WW. SPRAWIE

W związku z powyższym informuję wszystkie strony niniejszego postępo­wania o uprawnie­niach do czynnego udziału w postępo­waniu w każdym jego stadium.
Informacja o złożeniu wniosku została umiesz­czona w
Pub­licz­nie dostępnym wykazie danych o dokumen­tach zawiera­jących infor­macje o środowisku i jego ochro­nie, prowa­dzo­nym przez Burmistrza Miasta Lubawa pod nr 2008/A-9/ŚU.
Informuję, że w dniu 09.01.2009r. Burmistrz wystąpił do Starosty Iławskiego oraz do Państwo­wego Powiato­wego Ins­pek­tora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii w sprawie raportu o od­dzia­ły­wania na środo­wisko dla przedmio­towej inwes­tycji.


Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzep­nikow­skiego 9a w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.
Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 09.01.2009r.


Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2009-01-09 15:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2009-01-09 15:08:17)
 
 
ilość odwiedzin: 3073637

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X