Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie - decyzja środowiskowe uwarunkowania

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wydaniu decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niach

        Na podstawie art. 49 Kodeksu Postę­po­wania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
„Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”
na działkach nr ewid. 15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 91, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2, 184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186, 187/4, 188/69, 188/108, 188/121 – obręb 7; 67 – obręb 8 przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

INFORMUJĘ, ŻE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samo­rządo­wego Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Elblągu za moim pośred­nictwem w terminie 14 dni od dnia dorę­cze­nia decyzji. W przy­padku dorę­czenia decyzji przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­szą decyzję przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć odwołanie w terminie do dnia 11.04.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 14.03.2008r.


Pobierz decyzję.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-03-14 14:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-03-14 14:34:38)