Procedura udziału społeczestwa - Przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubawa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko­wa­niach dla przedsięwzięcia

Przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

Postępowanie zostało wszczęte w związku z wnioskiem złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława.

Na podstawie art. 53 Prawo ochrony środo­wiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o wniosku została wpisana do "Pub­licz­nie dostępnego wykazu danych o dokumen­tach zawiera­jących informacje o środowisku i jego ochro­nie", prowa­dzo­nego przez Burmistrza Miasta Lubawa, pod numerem 2008/A-2/ŚU. "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" został wpisany do wykazu pod numerem 2008/E-1/R.

INFORMUJE, ŻE KAŻDY MA PRAWO DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikow­skiego 9a, 14-260 Lubawa, w godzinach pracy Urzędu - ponie­działek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 w ciągu 21 dni od publikacji ogło­sze­nia, tj. do dnia 22 września 2008r.

Z materiałami dotyczącymi sprawy, m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z "Raportem o od­dzia­ły­waniu przedsięwzięcia na środowisko" można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzep­nikow­skiego 9a w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 01.09.2008r.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-09-01 13:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-09-01 13:59:53)