BURMISTRZ MIASTA LUBAWA INFORMUJE, ŻE STAROSTA IŁAWSKI WYDAŁ POSTANOWIENIE UZGADANIAJĄCE DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI Przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

IGK 7624-20/08

        W związku z pismem Starosty Iławskiego znak: OŚR. 7633/37/1/08 z dnia 07.10.2008r. (data wpływu 08.10.2008r.) w sprawie wydania uzgodnienia dla przed­się­wzię­cia pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie
Obszar realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje działki nr ewid.
15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/6, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 79, 79/2, 79/4, 90/6, 90/8, 91, 157, 158, 159, 160, 161, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2, 178/10, 178/12, 179, 180, 183, 184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186/1, 186/2, 187/13, 188/69, 188/108, 188/109, 188/110, 188/111, 188/113, 188/121, 188/122, 188/123, 189/1 – obręb 7; 67 (dawniej 54A) – obręb 8 przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

INFORMUJE, ŻE STAROSTA IŁAWSKI WYDAŁ POSTANOWIENIE UZGADANIAJĄCE DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść za­ża­le­nie na posta­no­wie­nie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Iławskiego, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława w terminie 7 dni od dnia dorę­cze­nia posta­no­wie­nia. W przy­padku dorę­czenia posta­no­wie­nia przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­sze pos­ta­no­wie­nie przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć za­ża­le­nie w terminie do dnia 03.11.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.


Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 13.10.2008r.

Pobierz pos­ta­no­wie­nie.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-10-13 14:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2009-01-16 08:57:51)