INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE

Urząd Miasta Lubawa informuje, że między 1 a 15 września będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane:

 1. na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
 2. na wniosek pełnoletniego ucznia,
 3. na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,,
 4. z urzędu.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Lubawa.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Do dochodu wlicza się:

 • każde wynagrodzenie za pracę (netto) - wzór zaświadczenia w załączniku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł),
 • dochód z działalności gospodarczej,
 • świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty,
 • emerytury i renty,
 • inne dochody, które nie zostały wymienione, a stanowią źródło utrzymania rodziny.

Od dochodu rodziny, odlicza się alimenty świadczone na rzecz innych osób (dowód wpłaty).


W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek  szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który  z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
 2. na wniosek pełnoletniego ucznia,
 3. na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,,
 4. z urzędu.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od  wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy określa regulamin, uchwalony przez Radę Miasta Lubawa (w załączeniu).
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta Lubawa w pok. nr 7.
W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu (89) 645-53-00 wew. 23.

Załączniki:
1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
3. Wzór zaświadczenia o dochodzie.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2016-08-26 14:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2023-08-21 07:41:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki