Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa

Wydanie wypisu i  wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie wypisu i  wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie wypisu i  wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa następuje:

1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Opłata:

1. za wydanie wypisu:
a. do 5 stron - 30 zł
b. powyżej 5 stron - 50 zł
2. za wydanie wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż – 200 zł).
Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250 zł.

Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 50 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Zapłaty opłaty skarbowej tytułem opłaty za wypis i  wyrys z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001, albo bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Lubawa.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji
pokój nr 4,
tel. (89) 645 53 23.

Podstawa prawna :
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.: Dz.U.2016.778 z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U.2016.1827 z późn. zm.).

Wytworzył:
Łukasz Keński
Udostępnił:
Szymański Marek
(2017-02-20 08:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2017-02-20 08:14:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki