☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, godz. 9:30

25 kwietnia 2018 r.

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Dyskusja nad stanem dróg powiatowych w mieście z udziałem zaproszonych członków Zarządu Powiatu Iławskiego.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
roku 2017.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Lubawa.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2017 - opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rachunku wyniku wraz z rocznym     raportem ekonomiczno  – finansowym za 2017 rok     Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie,
    b) zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,
c) przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska miasta Lubawa do roku 2020",(załącznik)
d) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
e) udzielenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie dotacji celowych z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2018 – 2019 o nazwie: „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018 – 2019”,
h) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Lubawa,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
j) wprowadzenia stawek opłaty targowej,
k) przyjęcia Programu „Lubawska Karta Mieszkańca”,
l) zmiany ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok,
ł) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,
m) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok,
n) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
9. Pytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lubawa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lubawa.
13. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-04-25 14:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-05-14 12:08:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248