☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, godz. 9:30

27 czerwca 2018 r.

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady;
    - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2017 rok;
b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2017 rok;
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2017 rok;
d/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2017 rok;
e/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Przyjęcie Raportu z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubawa na lata 2016 - 2021 (rok realizacji 2017).
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za rok 2017:
- opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności finansowej,
- opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne     usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju,
c/ zmiany Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka" oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat,
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa,
f/ zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie dotacji celowych z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g/ wprowadzenia stawek opłaty targowej,
h/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Lubawa,
i/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
j/ wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Dworcowej,
k/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018-2039,
l/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.
9. Pytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi Miasta Lubawa.
12. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-06-28 09:59:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-07-23 12:09:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248