☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

21 grudnia 2018 r., godz. 11:00

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
    3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
    4. Podziękowanie za współpracę prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Lubawie Panu Wiesławowi Piotrowiczowi w związku z zakończeniem pracy w Spółdzielni.
    5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039:
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-674/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Lubawy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039;
- opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
- podjęcie uchwały.
    6. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2019 rok:
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-675/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2019 rok;
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-676/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2019 rok;
- opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
- podjęcie uchwały.
    7. Omówienie zmian do Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
    8. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
    9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2019 rok,
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2019 rok,
c) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa,
d) ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
f) określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
g) zmieniająca Uchwałę Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”,
h) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/218/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa,
i) zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa,
l) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok,
ł) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,
m) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok,
n) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2019,
o) zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2019.
    10. Pytania i wolne wnioski.
    11. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
    12. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji

Imienny wykaz głosowania radnych
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-12-24 10:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-02-14 08:01:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248