IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

27 marca 2019 r., godz. 10:00

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lubawa za lata 2017 – 2018.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2018”.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za rok 2018”.
7. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2020 za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do realizacji na terenie miasta Lubawa w latach 2019 - 2020 projektu pod nazwą: "Rodzinnie w Lubawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2019 r.”,
c) ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
e) powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie,
f) zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,
g) apelu Rady Miasta Lubawa dotyczącego przejęcia obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycieli bezpośrednio przez budżet państwa,
h) ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego w Lubawie,
i) uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Lubawie,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej,
k) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
ł) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,
m) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego,
n) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
o) zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
p) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/365/2018 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
r) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubawa,
s) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
t) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
u) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.
9. Przyjęcie sprawozdań z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z planów pracy za rok 2018.
10. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Zamknięcie obrad.


Imienny wykaz głosowania radnych

Protokół z sesji

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-03-28 13:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-04-23 14:38:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki