V zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

25 kwietnia 2019 r., godz. 08:00

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
    3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
    4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
    5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
    6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Miejskiej Lubawa.
    7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za 2018 rok – opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
    8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za 2018 rok– opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
    9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za 2018 rok – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
    10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” za 2018 rok - opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
    11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za 2018 rok – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
    12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za 2018 rok – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
    13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za 2018 rok:
- opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności finansowej,
- opinia Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
    14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rachunku wyniku wraz z rocznym raportem ekonomiczno – finansowym za 2018 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie,
b) zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu,
d) udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny w Lubawie dotacji celowej  z budżetu Miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
f) zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Gdańskiej,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Lubawie przy ul. Rynek 6,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz wieczystego użytkownika położonej w Lubawie przy ulicy Poznańskiej,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
k) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady.
    15. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
    16. Odpowiedzi na zapytania.
    17. Zamknięcie obrad.
 

Imienny wykaz głosowania

Protokół z sesji

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-04-25 13:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-05-23 12:20:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki