IX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

25 września 2019 r., godz. 10:30

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
    3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
    4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2019 roku;
- uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Olsztynie w  sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawa  informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku;
- opinia Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały.
    5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a/ ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe  warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
    b/ uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie „Karty Dużej Rodziny”,
    c/ przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubawa,
d/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na okres kadencji 2020 – 2023,
e/ zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubawa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
f/ zmiany Uchwały Nr V/60/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6,
g/ w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych,
h/ uchylenia Uchwały Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
i/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
j/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.
    6. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
    7. Odpowiedzi na zapytania.
    8. Zamknięcie obrad.

 

Imienny wykaz głosowania

Protokół z sesji
 

Wytworzył:
Joanna Szczepanek
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-09-19 13:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-10-08 10:42:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki