X sesja 25 października 2019

X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

25 października 2019 r., godz. 10:30

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych:
a/ radnych,
b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej  Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i  osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
c/ powierzenia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze  użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej Burmistrzowi Miasta Lubawa,
d/ nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa,
e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
f/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.
 7. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
 8. Odpowiedzi na zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji

Imienny wykaz głosowania radnych

 

Wytworzył:
Joanna Szczepanek
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-10-18 19:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-11-22 11:28:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki