☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2021 r. poz.670 t.j.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem)
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • dokument stwierdzający tożsamość np. paszport, legitymacja szkolna, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – dokument podróży (karta pobytu),
 •  na żądanie organu do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego, odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa.

POUCZENIE dotyczące fotografii:

 •  fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

    
OPŁATY:
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa, st. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych (parter)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku w formie elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

UWAGI:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym tylko dla osób do 12 roku życia.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic,opiekun lub kurator.

Wyjątek stanowi osoba małoletnia, która może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W powyższej sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście w formie pisemnej.

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
    • która nie ukończyła 12 roku życia,
    • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobieranie odcisków któregokolwiek z palców,
    • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.
Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera również odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.

CERTYFIKATY:

 • e-dowód osoby do 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie zawiera tylko certyfikat potwierdzenia obecności ( nie ustalamy dla niego kodu PIN),
 • e-dowód osoby od 13 lat do 18 lat oraz ubezwłasnowolnionej częściowo zawiera obowiązkowo dwa certyfikaty: potwierdzenia obecności (bez kodu PIN) oraz identyfikacji i uwierzytelnienia, dla którego ustalamy kod PIN1 (czterocyfrowy). Rodzic, opiekun prawny, kurator wyraża zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego, który będzie ważny od dnia ukończenia 18 roku życia. Dla tego certyfikatu kod PIN2 (sześciocyfrowy) ustala tylko posiadacz dowodu osobistego (nie rodzic).
 • e-dowód dla osoby powyżej 18 roku życia zawiera certyfikat potwierdzenia obecności (bez kodu PIN), certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (ustalamy czterocyfrowy kod PIN1) oraz jeżeli osoba składająca wniosek wyrazi zgodę certyfikat podpisu osobistego (ustalamy dla niego sześciocyfrowy kod PIN2).
 • w przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym posiadacz dokumentu lub rodzic, opiekun prawny, kurator, pełnomocnik może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia – certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.


 KODY PIN I PUK:

 • dla osoby do 13 roku życia ubezwłasnowolnionej całkowicie nie ustala się kodów PIN i nie odbiera się kodu PUK.
 • dla osoby od 13 do 18 lat oraz ubezwłasnowolnionej częściowo kod PIN może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego przy jego odbiorze lub później w dowolnym terminie w dowolnym urzędzie (nie rodzic, nie pełnomocnik). Kod PUK odbiera w urzędzie wyłącznie posiadacz dowodu osobistego (nie rodzic, nie pełnomocnik). KOD PUK może zostawić w urzędzie i odebrać w innym czasie.
 • dla osoby powyżej 18 lat kod PIN może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego przy jego odbiorze lub później w dowolnym urzędzie. Kod PUK odbiera wyłącznie posiadacz e-dowodu (nie pełnomocnik). Kod PUK może zostawić w urzędzie i odebrać w innym czasie. - zmiany kodu PIN1 lub kodu PIN2 można dokonać w dowolnym urzędzie lub przez stronę www.e-dowod.gov.pl przy użyciu specjalnej aplikacji. - trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub kodu PIN2 powoduje zablokowanie możliwości korzystania z danego certyfikatu. Odblokowanie możliwe za pomocą kodu PUK w dowolnym urzędzie lub przy użyciu specjalnej aplikacji ze strony MSWiA lub www.e-dowod.gov.pl- trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN1 i kodu PIN2. Spowoduje to zablokowanie elektronicznych funkcji e-dowodu i konieczność złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
 • nie wydaje się nowego dokumentu z kodem PUK po jego utracie. Posiadacz dowodu osobistego, działając osobiście, może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatu uwierzytelnienia i identyfikacji lub podpisu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

ZAŁĄCZNIKI:

Wytworzył:
Katarzyna Raszkowska (N)
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-09-01 13:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2022-06-02 11:38:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 541102