WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobyt.

OPŁATY:

Bez opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W dniu zgłoszenia.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa, st. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych (parter)

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

 1. Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje

 

UWAGI:

 

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-09-01 14:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2021-04-21 09:20:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki