ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Formularz zgłoszenie pobytu stałego lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego
  • Dowód osobisty.
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna,, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

OPŁATY:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W dniu zgłoszenia.

 

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa, st. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych (parter).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały.

  1. Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

W przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

 

UWAGI:

 

Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie na pobyt stały następuje pod oznaczonym adresem.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

(Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zameldowanie na pobyt stały następuje pod oznaczonym adresem).

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-09-01 14:08:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2021-04-21 09:19:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki