I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego  rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód złożony w ciągu 90 dni od daty zakończenia ćwiczeń wojskowych (pobierz: Wniosek).

Załączniki do wniosku:

1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych.

2. Zaświadczenie o  (jeden z poniższych dokumentów):

  • wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatni miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych wydane przez pracodawcę ( wysokość zarobków winna być wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 881) kwota netto,
  • dochodzie uzyskanym z prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego),
  • utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).


II. OPŁATY:

Bez opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, tel. (89) 645 53 00 wew. 25.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Lubawy w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – art. 119a (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1541 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).
Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-10-09 10:20:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-10-09 13:20:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki