Oferty pracy

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami w Referacie inwestycyjnym, gospodarki mieniem komunalnym i geodezji Urzędu Miasta Lubawa

 1. Ogłoszenie o naborze.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Oświadczenie: 1. o niekaralności, 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

 

 

....................

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronnych i zarządzania kryzysowego oraz promocji miasta w Referacie spraw społeczno - obywatelskich i obrony cywilnej
Urzędu Miasta Lubawa

                                                                                              

 1. Ogłoszenie o naborze.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Oświadczenie: 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 2. o niekaralności, 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna dla kandydatów
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru

 

....................

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubawa

 

 1. Ogłoszenie o naborze.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Oświadczenie: 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 2. o niekaralności, 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna dla kandydatów
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru

                                                                     

 

 

 

 

....................

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

....................

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubawa

1. Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.  Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.
5.  Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery.
6. Doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.
7. Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
8. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9. Staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku informatyka.


2.  Wymagania dodatkowe  

1. Doświadczenie w pracy w administracji.
2. Znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych.
3. Prawo jazdy kat. B
4. Komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność, samodzielność, odporność na stres.   

 
3.  Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku

1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych.
2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz baz danych.
3. Nadzór oraz konfiguracja środowisk wirtualnych opartych o rozwiązania XenServer, VMWare, Docker itp.
4. Nadzór oraz uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej.
5. Nadawanie uprawnień użytkowników do wewnętrznych systemów teleinformatycznych oraz powiązanych.
6. Archiwizacja danych oraz konfiguracja systemów archiwizacji w środowiskach sieciowych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
7. Zarządzanie uprawnieniami oraz dostępami użytkowników do systemów informatycznych dziedzinowych.
8. Techniczna obsługa monitoringu miejskiego, system GV, kamery, serwery rejestrujące oraz macierz dyskowa. Prowadzenie spraw związanych z jego rozbudową. Konfiguracja, diagnostyka, przeglądanie oraz wyszukiwanie zdarzeń, zabezpieczanie materiałów na nośnikach.
9. Zapewnienie dostępu do internetu użytkowników (konfiguracja firewalli oraz serwerów opartych na BSD, obsługa i konfiguracja urządzeń UTM).
10. Naprawy bieżące oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego oraz drukującego (skanery, drukarki, kserokopiarki).
11. Bieżąca kontrola legalności oprogramowania  oraz właściwe zabezpieczenie danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.
12. Konfiguracja i nadzór nad siecią WiFi opartą o rozwiązania UniFi.
13. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieciowego systemu antywirusowego.
14. Obsługa i konfiguracja środowisk serwerowych opartych na systemach z grupy Linux oraz BSD.
15. Obsługa i konfiguracja środowisk serwerowych opartych na systemach  WINDOWS.
16. Obsługa i konfiguracja systemów macierzy dyskowych oraz serwerów z grupy rozwiązań DELL oraz SUPERMICRO.
17. Obsługa i konfiguracja zarządzalnych przełączników sieciowych Cisco, Planet, Ubiquity, zarówno tradycyjnych RJ45 jak i SFP i SFP+.
18. Obsługa rozwiązań audio-wizualnych do streamingu i rejestracji spotkań oraz posiedzeń sesji Rady Miasta (obsługa sprzętu i oprogramowania).
19. Obsługa, konfiguracja oraz archiwizacja baz danych (Postgress, MySQL,MSSql, MS Access, Firebird).
20. Obsługa i konfiguracja usług www, stron www oraz serwerów poczty elektronicznej.
21. Obsługa i znajomość usług EPUAP, EMPATIA.
22. Zarządzanie klientami systemów zamkniętych w sieci ŹRÓDŁO.
23. Znajomość i obsługa oprogramowania biurowego LibreOffice, MSOffice.
24. Obsługa oprogramowania (Legislator, Sygnity SW, CAS, Płatnik, RESPONS).
25. Obsługa oprogramowania graficznego oraz do edycji materiałów audio i video.
26. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
27. Prowadzenie spraw związanych z podpisami elektronicznymi.
28. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w urzędzie porządku.
       

4. Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy

1. Pełny wymiar czasu pracy.
2. Stanowisko urzędnicze.
       
   
5. Wymagane dokumenty

1.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
4.  Oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego.
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Informacje dodatkowe

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawa,  ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym” w terminie do dnia 9 czerwca  2023 r. do godz. 15-tej.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o kolejnym etapie  procesu naboru.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Rzepnikowskiego 9A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.
5. Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.
6. Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lubawa odrębnym Zarządzeniem.
                                            
Lubawa, 26 maja 2023 r.                 

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenie: 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 2. o niekaralności, 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna dla kandydatów
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji.

                                                                       

Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2005-10-07 10:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2024-05-15 13:40:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki