Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Wykaz jest prowadzony na podstawie art. 19 ust. 6-7a ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.06.2007r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2007r. Nr 120 poz. 827)


Przeglądaj wykaz
Udostępnianie dokumentów ujętych w wykazie oraz innych danych o środowisku


Wykaz składa się z kart informacyjnych oraz ze spisów kart, sporządzanych dla określonych kategorii dokumentów.

Karty typu A

dla:
 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

dla:
 • decyzji i postanowień,
 • wskazań lokalizacyjnych

Karty typu C

 • dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

 • dla polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu E

dla:
 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

dla:
 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych,
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii

Karty typu G

 • dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

 • dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

 • dla innych dokumentów
Wytworzył:
Anna Grabowska
Udostępnił:
Karczewski Adam
(2006-12-20 11:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Karczewski Adam
(2007-07-16 15:27:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki