Budżet 2007 (projekt)

 

 

 • Plan dochodów budżetu gminy na 2007r. (zał.1)

 

 • Plan wydatków budżetowych miasta na 2007 rok (zał.2)

 

 • Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r. (zał.3

  Zadania inwestycyjne w 2007 r (zał.3a)

 

 • Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (zał.4)

 

 • Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 rok (zał.5)

 

 • Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu (zał.6)

 

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Odrębnymi ustawami w 2007 r. (zał.7)

 

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu terytorialnego w 2007 roku (zał.8)

 

 • Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok (zał.9)

 

 • Dotacje przedmiotowe 2007 r (zał.10)

 

 • Dotacje podmiotowe 2007 r (zał.11)

 

 • Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. (zał.12)

 

 • Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał.13)    

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok  (Objasnienie do załącznika 13)

 

 • Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne (zał.14Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (zał.14a)

 

 • Informacja z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w mieście Lubawa w okresie sprawozdawczym roku (zał.15)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karczewski Adam
(2007-01-08 15:54:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Karczewski Adam
(2007-01-09 10:29:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki