Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebo­wisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Załączniki do wniosku:
 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 4. Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 1 (Sekretariat) w godzinach:
poniedziałek - 800-1600
wtorek, środa, czwartek, piątek - 715 - 1515

Opłaty skarbowe:

 • Wydanie decyzji - 616 zł
  (zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
 • Zmiana zezwolenia - 308 zł (dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności) lub 616 zł (jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności)
  (zgodnie z częcią III kol. 2 pkt. 46 załącznika do ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta: BS Lubawa 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001 lub wpłacić w Kasie Urzędu Miasta.
Kasa jest czynna w godzinach: poniedziałek 800-1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 800-1400.
Jako tytuł wpłaty należy podać "opłata skarbowa IGK 7052 ZW".

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Na żądanie wnioskodawcy oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej może zostać mu zwrócony.

Termin załatwienie sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji UM w Lubawie, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubawa - odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Miasta lub złożyć w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi:

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i dowód wniesnienia należnej opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.
 • Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta może:
  • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem
  • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 • Burmistrz Miasta odmówi wydania zezwolenia (w drodze decyzji), jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, jest niezgodny z Planem Gospodarki Odpadami* oraz jeżeli przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.)
 • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. z 2006r. Nr 246, poz. 1804)
Prawo miejscowe:

 

Wytworzył:
Anna Przybyszewska
Udostępnił:
Karczewski Adam
(2007-05-25 09:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Karczewski Adam
(2010-08-30 10:33:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki