Referat organizacyjny

REFERAT ORGANIZACYJNY

Referat Organizacyjny podlega bezpośrednio Sekretarzowi Miasta
tel. 89 645 53 00

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, administracyjno – gospodarczej i kancelaryjno- technicznej obsługi  urzędu, obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 3. prenumerata czasopism,
 4. organizacja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 5. przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
 6. zapewnienie warunków techniczno - organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń Komisji,
 7. zamawianie, ewidencjonowanie i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. prowadzenie biblioteki urzędowej,
 10. organizacja obiegu dokumentów,
 11. utrzymywanie porządku i czystości w budynku Urzędu,
 12. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne,
 13. prowadzenie i nadzorowanie remontów w budynku Urzędu,
 14. realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
 15. zabezpieczenie mienia w Urzędzie,
 16. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 17. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
 18. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
 19. opracowywanie materiałów z obrad, wniosków i opinii i przekazywanie ich właściwym jednostkom,
 20. prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 21. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji radnych
 22. przekazywanie wniosków, zapytań i interpelacji do realizacji właściwym jednostkom,
 23. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
 24. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 25. wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego, ławników sądowych, z prowadzeniem referendów oraz spisów powszechnych,
 26. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 27. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 28. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 29. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 30. kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
 31. okresowa analiza stanu bhp,
 32. kontrola warunków pracy,
 33. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 34. organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
 35. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 36. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 37. opracowywanie projektów dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 38. przygotowywanie propozycji, we współdziałaniu z kierownikami referatów, podziałów czynności pomiędzy pracowników Urzędu,
 39. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją jednostek organizacyjnych miasta,
 40. współudział w opracowywaniu statutów jednostek organizacyjnych miasta,
 41. koordynowanie prac związanych z udziałem Miasta w związkach międzygminnych i zawieraniem porozumień międzygminnych,
 42. prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym,
 43. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 44. ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych oraz przechowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 45. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kontroli zarządczej,
 46. oflagowanie budynku Urzędu w dni świąt państwowych i narodowych, lokalnych uroczystości oraz podczas obrad sesji Rady,
 47. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Miasta i jednostek organizacyjnych,
 48. realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie systemów informatycznych i danych zapisanych na nośnikach informatycznych,
 49. administrowanie sieciowe systemem operacyjnym,
 50. nadzorowanie procesów wdrażania programów w Urzędzie,
 51. nadzór nad instalacją komputerową,
 52. rozwój informatyki w Urzędzie.
Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-25 19:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-03-03 11:52:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki