Referat Finansowy

 

REFERAT FINANSOWY

Referat Finansowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta
tel. 89 645 53 00

Do Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw finansowych Urzędu oraz związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych i innych opłat pozostających w zakresie właściwości Miasta oraz obsługa finansowa, a w szczególności:

 1. w zakresie spraw związanych z wymiarem podatków, opłat lokalnych i innych opłat:
 • gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji i informacji podatkowych,
 • wystawianie decyzji wymiarowych,
 • prowadzenie ewidencji podatków,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat,
 • prowadzenie oraz aktualizacja kart podatkowych,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub stwierdzających stan zaległości, o posiadaniu gospodarstwa rolnego, nieruchomości, lasu, o dochodzie z gospodarstwa rolnego oraz o pomocy de minimis,
 • przygotowywanie sprawozdań w sprawach podatków i opłat,
 • rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miasta,
 • prowadzenie księgowości podatkowej,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • wystawianie i prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
 1. w zakresie księgowości:
 •  opracowywanie projektu budżetu oraz informacji i sprawozdań z jego wykonania,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu,
 • analiza realizacji budżetu oraz wnioskowanie i wprowadzenie zmian w budżecie w celu racjonalnego wykorzystania środków,
 • kontrola nad prawidłowym wykonaniem budżetu (bieżąca analiza), zapewnienie płynności finansowej,
 • opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Lubawa oraz jej wszelkich zmian,
 • rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych,
 • realizacja płatności rachunków - przelew / gotówka,
 • kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych,
 • księgowania analityczne i syntetyczne dowodów księgowych w księgach organu i jednostek,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych według przyjętych zasad rachunkowości (polityka),
 • rozliczanie zaliczek, delegacji i ryczałtów,
 • gospodarka drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie i ewidencja,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie umorzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ksiąg środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie rejestru VAT oraz miesięczne sporządzanie deklaracji VAT,
 • przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 1. w zakresie obsługi kasowej:
 • prowadzenie obsługi kasowej, zgodnie z instrukcją kasową
 • sporządzanie raportów kasowych (dzienny).
 1. w zakresie spraw płacowych pracowników Urzędu:
 • sporządzanie list płac, umów zleceń oraz umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe ich przechowywanie,
 • miesięczne rozliczanie naliczeń i potrąceń dotyczące płac,
 • sporządzanie przelewów dotyczących płac,
 • sporządzanie deklaracji, sprawozdań i wykazów rozliczeniowych ZUS, PZU, Urząd Skarbowy, PFRON,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS, Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 1. W zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta:
 • koordynowanie planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem Miasta,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Miasta,
 • przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdawczości budżetowej i finansowej podległych jednostek.
 1. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów i pożyczek,
 2. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Bankami.

 

 

Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-25 22:12:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-05-06 14:42:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki