Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji

REFERAT INWESTYCYJNY, GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I GEODEZJI


Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza

tel. 89 645 53 00

Do Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji należy prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zarządzania drogami miejskimi, ochrony środowiska, gospodarki lokalowej oraz kreowania rozwoju Miasta, a w szczególności :


1/ prowadzenie inwestycji miejskich,
2/ wdrażanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskich, w szczególności ich rzeczowa realizacja, monitoring, wnioskowanie o płatność, z sprawozdawczość, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz udostępnianie jej organom kontroli,
3/ gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi,
4/ organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych,
5/ nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Miasta,
6/ prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości,
7/ prowadzenie ewidencji gruntów i mienia komunalnego,
8/ prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem lub zmianami dokumentów planistycznych Miasta oraz ustalenie opłaty planistycznej,
9/ przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu,
10/prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
11/prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
12/ prowadzenie spraw związanych z łowiectwem,
13/ zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
14/ ochrona środowiska, w tym :
a/ zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów,
b/ utrzymanie porządku i czystości,
c/ wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć,
d/ organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
e/ udostępnianie informacji o środowisku,
15/ ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a/ przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
b/ wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
c/ rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
16/ nasiennictwo, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
17/ prowadzenie spraw dotyczących gospodarki wodnej i ochrony wód,
18/ ochrona powietrza atmosferycznego,
19/ opracowywanie, koordynacja oraz aktualizacja programów, planów i kierunków rozwoju Miasta (np. Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju Miasta),
20/ administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
21/ prowadzenie spraw z wiązanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
22/ prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,
23/ przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
24/ zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,
25/ tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
26/ prowadzenie spraw związanych z zakładaniem , utrzymaniem i zamykaniem cmentarzy, przeznaczaniem terenu cmentarnego na inny cel,
27/ utrzymywanie cmentarzy wojennych,
28/ prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
29/prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji i utrzymania dróg miejskich i mostów,
30/zarządzanie drogami miejskimi,
31/ sporządzanie projektów umów z wykonawcami,
32/ wdrażanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych,
33/ prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,

34/ utrzymanie właściwego stanu sanitarnego Gminy, zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,

35/ realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo - rzemieślnicze i przemysłowe.

Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-25 22:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-03-03 13:11:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki