Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obrony Cywilnej

REFERAT SPRAW SPOŁECZNO OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ

Kierownik Referatu: mgr Robert Swat

tel. 89 645 53 00

Do Referatu Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obrony Cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze, obronnością kraju i zarządzaniem kryzysowym, ewidencją ludności, wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość, ewidencją działalności gospodarczej, a w szczególności :

 1. prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 4. nadzór nad prowadzeniem targowisk,
 5. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 6. wydawania decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 7. współpraca z Rządowym Systemem Rejestrów Państwowych,
 8. prowadzenie rejestru wyborców i jego bieżąca aktualizacja,
 9. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,
 10. nadzór nad placówkami oświatowymi, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa,
 11. przygotowanie ludności i mienia na wypadek wojny,
 12. współdziałanie z organami wojskowymi,
 13. administracja rezerw osobowych, w tym rejestracja, pobór i ewidencja,
 14. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
 15. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 16. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 17. nakładanie świadczeń na rzecz obrony kraju,
 18. zakwaterowanie sił zbrojnych,
 19. zapewnienie ochotniczej straży pożarnej :

a/ środków ochronnych i łączności,
b/ pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, odzieży specjalnej i umundurowania,
c/ środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

 1. prowadzenie zagadnień związanych z zagadnieniami transportu w OSP, sprzętu oraz gospodarką paliwową,
 2. organizowanie, w razie potrzeby pomocy sprzętowej i ludzkiej dla OSP na wypadek akcji pożarowych i klęsk żywiołowych,
 3. prowadzenie Kancelarii Tajnej,
 4. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
 5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 6. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
 8. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
 9. prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów,
 10. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 11. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków na terenie Miasta,
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 13. prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek kulturalnych,
 14. wydawanie decyzji na prowadzenie imprez masowych,
 15. prowadzenie strony internetowej miasta,
 16. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem wszelkich działań mających na celu promocję Gminy Miejskiej Lubawa, jej terenów inwestycyjnych, walorów turystycznych i krajobrazowych, w szczególności:

a/ współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami w zakresie przygotowywania informacji o gminie i działaniach samorządu gminnego,

b/ utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z miastami, jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz kontaktów partnerskich międzynarodowych,

c/ zamawianie i projektowanie własnych publikacji i materiałów promocyjnych, negocjowanie warunków umów na usługi reklamy i sponsoringu,

d/ przygotowanie dokumentów strategicznych związanych z promocją miasta i umacnianiem jego wizerunku,

e/ organizacja spotkań, konferencji, konkursów gminnych,

f/ podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Lubawie wśród mieszkańców Miasta i turystów,

g/ gromadzenie dokumentacji fotograficznej, tekstowej, audiowizualnej z wydarzeń, akcji, imprez prowadzonych w mieście oraz o mieście,

h/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Burmistrza Miasta.

 

Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-29 22:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-03-03 10:32:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki