Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

 

Burmistrz

 Funkcję Burmistrza sprawuje Maciej Radtke.

Tel: 89 645-53-00

 


Zadania Burmistrza 
 
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 
Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności :
  • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,
  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności ,
  • wykonywanie obowiązków zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta ,
  • powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza ,
  • zapewnienie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu ,
  • koordynowanie działalności referatów oraz organizowanie ich współpracy ,
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych ,
  • czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Urzędu ,
  • przyjmowanie ustanych oświadczeń woli spadkodawcy ,
  • upoważnianie swojego Zastępcy i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ,
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady oraz pracowników upoważnionych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych ,
  • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych ,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
    

 

Wytworzył:
Grażyna Niedźwiecka
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-26 21:18:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-09-08 11:43:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki