Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Miasta


Funkcję Skarbnika sprawuje Honorata Muszyńska

Tel: 89 645-53-00

Do zakresu zadań Skarbnika należy :
  1. realizacja zadań związanych z gospodarką finansową Miasta oraz obsługą  finansowo – księgową ,
  2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości ,
  3. bezpośrednie kierowanie Referatem Finansowym i w związku z tym  wykonywanie czynności przewidzianych dla kierowników referatów określonych w § 15 Regulaminu Organizacyjnego ,
  4. opracowywanie , przy współudziale , kierowników referatów projektu  budżetu Miasta ,
  5. sporządzanie okresowych informacji o wykonaniu budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania ,
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty ,
  7. koordynacja sporządzania sprawozdawczości budżetowej ,
  8. organizowanie i czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej ,
  9. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Miasta ,
  10.  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń  lub upoważnień Burmistrza.
 
Wytworzył:
Maciej Radtke
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-27 07:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-09-08 11:44:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki