Burmistrz - kompetencje

 

Kompetencje Burmistrza

- na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (Dz. U.2019.506 t.j. z późn. zm.)Art. 30. [Zadania wójta / burmistrza]
1.  Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2.  Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 
Art.  31.  [Kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie gminy]
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art.  31a.  [Zadania wójta w zakresie ochrony przeciwpowodziowej]
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art.  31b.  [Zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych]
1.  Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2.  W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wytworzył:
Maciej Radtke
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-29 17:46:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-11-05 10:25:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki