Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 

Usunięcie drzew i krzewów

w wypadku, gdy wnioskodawca jest posiadaczem nieruchomości

Informacje ogólne:

 • Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lubawa na wniosek posiadacza nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 • Zezwolenie nie jest wymagane dla:
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: - 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub ba terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
  • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciw­powo­dziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciw­powo­dziowego, z wału przeciw­powodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
  • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
  • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
  • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
  • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 • Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieru­cho­mości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego ;
  2. oświadczenie o posiadanym tylule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
  4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
  7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  9. projekt planu: a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
  10. decyzję o środowiskowych uwarunkowanaich albo postanowineie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (...)
  11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 1-2 w godzinach pracy, tj. :
poniedziałek - piątek - 715 - 1515

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lubawa
ul. Rzepnikow­skiego 9a
14-260 Lubawa

Termin załatwienie sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administra­cyjnego - w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwesty­cyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji UM w Lubawie, pok. Nr 9, tel. (89) 645 53 00 wewn. 35

Opłaty skarbowe:

Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów:

 • Usunięcie krzewów
  • Opłata za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 200,00 zł.
 • Usunięcie drzew
  • Opłaty ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

 

 • Nie nalicza się opłat za usunięcie:
  • drzew lub krzewów na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • drzew i krzewów, które zagrażają bezpie­czeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
  • drzew lub krzewów, w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejcowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów na terenach zieleni;
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodni­czych
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciw­powo­dziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności pastwa.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.) 
 • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
Anna Przybyszewska
Udostępnił:
Kasprowicz Bartosz
(2005-12-23 11:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyszewska Anna
(2020-10-09 08:19:38)