Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Druk do pobrania zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,

Opłaty:
Opłata skarbowa za wniosek 5 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz.960 z późn. zm.)

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w kasie Urzędu Miasta.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obrony Cywilnej, parter.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obrony Cywilnej
parter,
tel. 645-53-19.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
- Uchwała nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta Lubawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.


Wytworzył:
Katarzyna Raszkowska
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 21:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-09-10 14:09:58)